معنی کلمه پیاز نرگس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیاز نرگس . [ زِ ن َ گ ِ ] (ترکیب اضافی ،اِ مرکب ) بصل النرجس . بیخ نرگس . (آنندراج ). کونه ٔ بوته ٔ نرگس . عنصل . (منتهی الارب ). رجوع به پیاز شود.