معنی کلمه ابوالحسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسن . [ اَبُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن عبداﷲبن الحسین بن سعیدبن مسعود قطربلی . رجوع به ابن سعید قطربلی شود.