معنی کلمه لوی ئیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوی ئیل . (ترکی ، اِ مرکب ) سال نهنگ . سال پنجم از دوره ٔ دوازده ساله ٔ ترکان .