معنی کلمه صائن الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صائن الدین . [ ءِ نُدْ دی ] (اِخ ) مکی بن ریان بن شبه ، مکنی به ابی الحزم . رجوع به ابوالحزم مکی بن ریان شود.