معنی کلمه پیاده رفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیاده رفتن . [ دَ / دِ رَ ت َ ] (مص مرکب ) مقابل سواره رفتن . رفتن نه بر مرکب . ترجل . (دهار). پیاده شدن . طی طریق بی مرکب : پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسبی که ناگهت بزمین بر زند چنانکه نمانی . سعدی .