معنی کلمه فنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فنی . [ ف َ] (ع اِمص ) ممال فنا. (یادداشت مؤلف ) : ز بیم باد سموم و بلای ریگ روان روان شخص همی کرد آرزوی فنی . ادیب صابر.