معنی کلمه مارس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مارس . (اِخ ) بنابر افسانه های قدیم پسر ژوپیتر و ژونو و رب النوع جنگ و خشم بوده است . رومیان او را پدر رمولوس می پنداشتند. (از اعلام تمدن قدیم فوستل دوکلانژ). براساس افسانه های کهن مردم روم ، خدای جنگ و کشاورزی بود. رومیان او را پسر ژونون و پدررمولوس می پنداشتند. پیشوایان دینی این آئین ، نام «سالین » را بر خود می نهادند. مارس همانند «آرس » یونان قدیم است . (از لاروس ).