معنی کلمه قاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاری . (اِخ ) حیان بن عبداﷲبن محمدبن هشام انصاری اوسی بلنسی مکنی ، به ابوالبقاء وابن هشام . ادیب نحوی لغوی قاری و از فضلای قرن هفتم بوده است . وی از ابوالحسن بن سعد خیروری اخذ مراتب ادبیه نموده و به سال 609 هَ . ق . درگذشته است . رجوع به ریحانة الادب ص 199 و روضات ص 456 و ابن هشام شود.