معنی کلمه ذراءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذراءة. [ ذُ ءَ ] (ع اِ) سپیدی که پدید آید در سر. (مهذب الاسماء).