معنی کلمه فنودگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فنودگی . [ ف َ / ف ُ دَ / دِ ] (حامص ) صفت فنوده . رجوع به فنود و فنودن و فنوده شود.