معنی کلمه لوهوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوهوری . [ ل َ ] (ص نسبی ) منسوب است به لوهور که از بلاد هند باشد. (سمعانی ).