معنی کلمه فنلکن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فنلکن . [ ] (اِ) زفت . (فهرست مخزن الادویه ).