معنی کلمه لوهارنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوهارنی . رجوع به ماللهند بیرونی ص 162 شود.