معنی کلمه ذرآنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرآنی . [ ذَ آ نی ی / ذَ رَ آ نی ی ] (ع ص ) ملح ذرآنی ، نوعی از نمک سخت و سپید است . و ملح انذرانی و اندرانی غلط است .