معنی کلمه ثعلبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعلبة. [ث َ ل َ ب َ ] (اِخ ) ابن جدعاء. قبیله ای است از عرب .