معنی کلمه حزیز محارب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حزیز محارب . [ ح َ زِ م ُ رِ ] (اِخ ) گویند نام آبی است که بر یسار سیمیرا واقع شود قاصد مکه را. (معجم البلدان ).