معنی کلمه گوبدار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوبدار. (اِ) نوعی خرما در جیرفت . (یادداشت مؤلف ).