معنی کلمه لوندر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوندر. [ ل َ وَ دَ ] (اِخ ) نام موضعی به مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 114 و 131).