معنی کلمه کار بد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کار بد. [ رِ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نکیر. (دهار). زنا. منکر. سیئه . فعل زشت . (شعوری ) : میان باریک و فربه دنبه بی مو برای کار بد بسیار نیکو. ابوالمعانی (از شعوری ج 2 ص 235).