معنی کلمه ابوالحسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) کنیت ابن ابی الرجال . رجوع به ابن ابی الرجال ابوالحسن ... شود.