معنی کلمه جزیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزیری . [ ج َ ] (اِخ ) وزیر عبدالملک بن ادریس مکنی به ابومروان و معروف به ابن الجزیری . منسوب است به جزیرةالخضراء اندلس بر خلاف قیاس و صورت صحیح قیاسی آن جزری است . (از لباب الانساب ).