معنی کلمه پی سپردگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پی سپردگی . [ پ َ / پ ِ س ِ پ َ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی پی سپرده . عمل پی سپرده . (غیاث ).