معنی کلمه فنسجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فنسجان . [ ف َ س َ ] (اِخ ) شهری است در نواحی فارس از کوره ٔ دارابجرد. (معجم البلدان ).