معنی کلمه جزیره ٔ کله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزیره ٔ کله . [ ج َ رَ ی ِ ؟ ] (اِخ ) اندر دریای اعظم درجنوب بالوس قرار دارد و اندرو خیزران بسیار روید و معدن ارزیز است . (از حدود العالم چ دانشگاه ص 20).