معنی کلمه رأس السؤار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رأس السؤار. [ رَءْ سُس ْ س ُ آ ] (اِخ ) دماغه ای است در باختر خلیج فارس .