معنی کلمه ضادشوربانان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضادشوربانان . (اِخ ) ناحیتی از دشت اورد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 164).