معنی کلمه گوالیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوالیدگی . [ گ ُ دَ / دِ ] (حامص ) نشو و نما و ترقی . (ناظم الاطباء). رجوع به گوالیدن و گوالانیدن و گوالیده شود.