معنی کلمه کروکور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کروکور. [ ] (اِ) اسم هندی قرطم است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قرطم شود.