معنی کلمه سادوران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سادوران . (اِ) رجوع به سادآوران شود.