معنی کلمه کروف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کروف . [ ک ُ ] (ع مص ) بوئیدن خرکمیز را. (المصادر زوزنی ). کرف . رجوع به کرف شود.