معنی کلمه زوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زوع . (ع مص ) با خشونت رفتار کردن .

حمل کردن طبل در حال نواختن .

بدرفتاری کردن .

از شکل انداختن . (دزی ج 1 ص 614).