معنی کلمه پی بندی شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پی بندی شدن . [ پ َ / پ ِ ب َ ش ُدَ ] (مص مرکب ) بسته شدن پی و بنیاد دیوار دررفته با سنگ و آهک و سیمان و جز آن . رجوع به پی بندی شود.