معنی کلمه جزیره ٔ بالوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزیره ٔ بالوس . [ ج َ رَ ی ِ ] (اِخ ) در دریای اعظم اندر مغرب جابه قرار دارد و میانشان دو فرسنگ است و ازو کافور نیک وجوز هندی خیزد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 19).