معنی کلمه قشلاق امیرمحترم. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق امیرمحترم . [ ق ِ اَ می م ُ ت َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع در 5 هزارگزی جنوب خاوری مرزبانی و کنار راه عمومی مرزبانی به گندآباد. این ده در دامنه واقع شده و هوای آن سرد است . سکنه ٔ آن 145 تن . آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات ، حبوبات ، لبنیات ، توتون و میوه جات وشغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم وجاجیم بافی است . راه مالرو دارد، و از طریق رزنی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).