معنی کلمه ثعلبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعلبان . [ ث َ ل َ ] (ع اِ) تثنیه ٔ ثعلب . دو روباه .

روباه . و درکنز ثعلبان بضم اول و سوم روباه نر. (غیاث اللغة).