معنی کلمه نرم خرام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نرم خرام . [ ن َ خ ِ / خ َ / خ ُ ] (نف مرکب / ص مرکب ) خوش روش . که نرم وهموار خرامد. که رفتار و خرامی خوش و مطبوع دارد.