معنی کلمه ابوالبشر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالبشر. [ اَ بُل ْ ب َ ش َ ] (اِخ ) عبدالاَّخر. محدث است .