معنی کلمه جزیرةالخالیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزیرةالخالیه . [ ج َ رَ تُل ْ ی َ ] (اِخ ) شش جزیره است اندر اقیانوس مغربی برابر بلاد سودان و اندر آن معدنهای زر است . هر سال یک بار مردان از ناحیت سودان و شهرهای سوس الاقصی بروند و از آن معدنها زر آرند و آنجاکس مقیم نتواند شدن از سختی گرما. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 21). بظاهر همان جزایرالخالدات باشد که به این صورت در اینجا آمده . رجوع به این کلمه شود.