معنی کلمه وادی هبیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی هبیب . [ ی ِ هَُ ب َ ] (اِخ ) در مغرب واقع شده است و منسوب به هبیب بن مغفل صحابی است . (از معجم البلدان ).