معنی کلمه پی دهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پی دهم . [ ی ِ دَ هَُ ] (اِخ ) (سارتو) پاپ مسیحی . از سال 1903 تا سال 1914 م . او ضد تجدد بود.