معنی کلمه ژکال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژکال . [ ژُ ] (اِ) زغال . فحم . انگشت . ژگال . صاحب برهان گوید این لغت گویند ارمنی است .