معنی کلمه کره کشی کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کره کشی کردن . [ ک ُرْ رَ / رِ ک َ / ک ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) به گشنی دادن مادیان تا نتاج آرد. (یادداشت مؤلف ). آبستن کردن مادیان تا بچه آرد. کره کشیدن .