معنی کلمه ساده مالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساده مالی . [ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) شغل ساده مال . رجوع به ساده مال شود.