معنی کلمه لول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لول . (ص ) بی شرم و بی حیا را گویند و لولی که قحبه و فاحشه باشد منسوب به آن است . (برهان ). لور. (جهانگیری ) : گر همی گوییم لول و ور نمی گوئیم گول چون کلنده بر لب دولیم و تکتک میزنیم . مولوی .

(اِ) بی شرمی . بیحیائی . (از غیاث ).