معنی کلمه زوراء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زوراء. [ زَ ] (ع اِ) چاه مغاک دورتک . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

قدح . (منتهی الارب ) (غیاث ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

کمان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): رمی بالزوراء. (اقرب الموارد).

آوندی از نقره . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ظرف نقره . (غیاث ) (آنندراج ).