معنی کلمه لوکیوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوکیوس . (اِخ ) یکی ازمنسوبان پولس است . (رساله ٔ رومیان 16:21) و در تقلید وارد است که او اسقف کنخریا و دور نیست که همان خود لوکیوس 2 باشد که شخصی قیروانی و یکی از معلمین انطاکیه بود (اعمال رسولان 13:1). (قاموس کتاب مقدس ).