معنی کلمه لوکه کشیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوکه کشیدن . [ ک َ / ک ِ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) ناله کردن سگ و گربه و مانند آن .