معنی کلمه ژکاژ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژکاژ. [ژَ ] (اِ) نوعی از آهن میخ کوب .

کلنگ نوک تیز.

بیل نوک تیز.

آئینه ٔ کوچک .

تندی و تیزمزاجی . گردنکشی . تمرد. لج و عناد. (شعوری ) .