معنی کلمه ذخیرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذخیرة. [ ذَ رَ ] (اِخ ) نام موضعی است ونوعی از خرما را بدانجا نسبت دهند. (مراصدالاطلاع ).