معنی کلمه حزان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حزان . [ ح ِ ] (ع اِ) ج ِ حزین .